Regulamin

REGULAMIN PŁATNEGO DOSTĘPU DO INSPIRE  

INSPIRE to spersonalizowany serwis subskrypcyjny, w ramach którego Użytkownicy mają

dostęp do filmów edukacyjnych, szkoleniowych i kursów video („Treści oferowane w serwisie

INSPIRE”) przesyłanych za pośrednictwem transmisji strumieniowej przez internet i

wyświetlanych na wybranych telewizorach, komputerach oraz innych urządzeniach

połączonych z internetem.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia

audiowizualnych usług medialnych typu „video on-line” przez INSPIRE Paulina Sawa z

siedzibą w Warszawie, ul. Książkowa 52b; kod 03-134 Warszawa, wpisaną

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

NIP: 5242415061 (zwaną dalej „Inspire Paulina Sawa”) w

serwisie INSPIRE.

Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z serwisu

INSPIRE i. Korzystanie z serwisu INSPIRE jest możliwe pod warunkiem akceptacji

Regulaminu i Polityki Prywatności.

I. DEFINICJE

1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który zawarł

Umowę o świadczenie Usługi.

2. Właściciel Konta – Użytkownik, który założył konto w Serwisie INSPIRE  i od

którego pobiera się opłatę członkowską przy użyciu wskazanej Metody Płatności.

3. Centrum Obsługi Użytkownika (COU) – komórka organizacyjna Inspire Paulina Sawa

obsługująca Użytkowników, za pośrednictwem której możliwy jest kontakt z

Inspire Paulina Sawa pod adresem: Inspire Paulina Sawa ul. Ksiązkowa 52b, 03-134 Warszawa

, pod adresem e-mail: info@inspirepaulina.pl

 dostępne w Internecie pod adresem https://inspirepaulina.pl

4. Materiał Audiowizualny – wszelkie treści publikowane w Serwisie INSPIRE przez

Inspire Paulina Sawa, w dowolnej formie, w szczególności treści audiowizualne, tekstowe,

graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwory w

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 880, ze zm.).

5. Baza Materiałów Audiowizualnych – aktualizowane okresowo zestawienie w Serwisie

Materiałów Audiowizualnych, dostępnych w ofercie INSPIRE w ramach Usługi. Z

uwagi na fakt, że Baza Materiałów Audiowizualnych jest aktualizowana okresowo,

ilości i rodzaj Materiałów Audiowizualnych i Pakietów, okres ich dostępności i opisy

mają charakter zmienny w czasie.

6. Usługa – audiowizualna usługa medialna świadczona odpłatnie przez INSPIRE Paulina Sawa,

polegająca na zapewnieniu strumieniowego dostępu do Materiałów Audiowizualnych,

znajdujących się w Bazie Materiałów Audiowizualnych, dostępnych na indywidualne

żądanie Użytkownika lub rozprowadzanych w czasie rzeczywistym.

7. Usługi dodatkowe – odpłatne lub nieodpłatne dodatkowe świadczenia, oferowane

Użytkownikowi przez INSPIRE  Paulina Sawa, w związku z korzystaniem z Usługi, zgodnie z

opisem w Serwisie.

8. Pojedynczy Materiał (Materiał) – dostęp do oznaczonego w Bazie Materiałów

Audiowizualnych jednostkowego Materiału Audiowizualnego. Szczegółowy opis cech

Materiału dostępny jest w Serwisie.

9. Opłata – określona w chwili złożenia Zamówienia kwota pieniężna, którą Użytkownik

zobowiązany jest uiszczać za Usługę. Opłata ma charakter cykliczny i jest pobierana z

góry zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz z Cennikiem, z chwilą każdego

pierwszego dnia nowego cyklu.

10. Pakiet – czasowy dostęp do określonego przez Inspire Paulina Sawa zbioru Materiałów

Audiowizualnych, zgodnie z opisem w Serwisie i/lub w Cenniku albo w Umowie.

Pakiet może mieć charakter dostępu odnawialnego miesięcznie w czasie nieokreślonym

(dalej zwany „Pakietem Miesięcznym”) lub Pakiet może mieć charakter dostępu

odnawialnego rocznego w czasie nieokreślonym (dalej zwany „Pakietem Rocznym”),

zgodnie z opisem tego Pakietu w Serwisie i/lub w Cenniku albo w Umowie. Ilość i

zakres Materiałów Audiowizualnych w Pakiecie mogą podlegać zmianom, w taki

sposób, aby minimalna ilość Materiałów Audiowizualnych w Pakiecie została zgodna

z opisem Pakietu w chwili Zamówienia.

11. Serwis/Serwis INSPIRE Paulina Sawa– platforma multimedialna w sieci Internet, w ramach której

możliwe jest korzystanie z Usługi, dostępna pod adresem www.inspirepaulina.pl

12. Sprzęt – urządzenia spełniające określone w Regulaminie minimalne parametry

techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usługi.

13. Zamówienie – określone działanie Użytkownika, zmierzające do zawarcia Umowy,

zgodnie z warunkami świadczenia Usługi.

14. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a

INSPIRE Paulina Sawa

. Umowa może być zawarta zarówno na odległość jak i w formie

papierowej.

15. Aktywacja – czynności, umożliwiające odbiór Materiałów Audiowizualnych

dostępnych w ramach Usługi.

16. Okres Dostępu – określony przedział czasu, w którym Użytkownik jest uprawniony do

korzystania z Usługi, zgodnie z wybranym Pakietem.

17. Okres Rozliczeniowy – oznaczony okres, za który pobierane są Opłaty za Pakiety

Cykliczne. Okres Rozliczeniowy trwa 30 dni i rozpoczyna się z dniem zawarcia

Umowy, o ile Umowa inaczej nie stanowi. W przypadku, gdy Umowa o świadczenie

Usługi jest zawierana w ramach Umowy papierowej, Użytkownik obowiązuje okres

rozliczeniowy określony w Umowie papierowej.

18. Cennik – zestawienie cen Pakietów, dostępnych w ofercie INSPIRE stanowiące

integralną część Umowy. Aktualny Cennik dostępny jest w Serwisie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługa świadczona jest Użytkownikowi na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy

Inspire Paulina Sawa a Użytkownikiem, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

2. W celu skorzystania z Usługi wymagane jest podanie adresu e-mail i posiadanie konta

w Serwisie. Użytkownik może zrezygnować z posiadania konta w Serwisie i zaprzestać

korzystania z Usług w dowolnym momencie, co jednak nie uprawnia go do zwrotu

Opłaty, którą uiścił.

3. Logowanie Użytkownika do Serwisu następuje poprzez konto, które Użytkownik

zakłada w Serwisie podając login (adres e-mail) i hasło. Dodatkowo w przypadku

korzystania przez Użytkownika z warunków specjalnych dla wybranych grup

Użytkowników może być wymagana dodatkowa autoryzacja za pomocą danych

identyfikacyjnych wskazanych przy Zamówieniu. Logowanie na żądanie Użytkownika

możliwe jest także z wykorzystaniem wskazanych w Serwisie portali

społecznościowych, z których korzysta Użytkownik.

4. Materiały Audiowizualne, mogą być odtwarzane wielokrotnie w Okresie Dostępu, na

różnych rodzajach Sprzętu.

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Umowa o świadczenie Usługi może zostać zawarta za pomocą środków

porozumiewania się na odległość, w tym w formie elektronicznej albo pisemnie.

2. Zawarcie Umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli

skorzystania z Usługi w wybranej przez niego formie zawarcia umowy tj. w formie

elektronicznej lub pisemnej, na zasadach określonych prawem oraz z chwilą złożenia

przez Użytkownika skutecznej dyspozycji przekazania środków na rzecz INSPIRE Paulina Sawa.

3. INSPIRE Paulina Sawa przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość

oraz wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach

powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy na trwałym nośniku, w tym poprzez

e-mail lub COU.

4. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na Okres Dostępu, jeśli inaczej nie

zastrzeżono w Umowie.

5. Jeśli inaczej nie zastrzeżono w Umowie, wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi

może być złożone najpóźniej na 24 godziny przed końcem obowiązującego Okresu

Rozliczeniowego i skutkuje na koniec tego Okresu Rozliczeniowego, lecz nie wcześniej

niż z końcem pierwszego pełnego Okresu Rozliczeniowego.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu lub Cennika i

postanowieniami Umowy, decydujące znaczenie mają postanowienia Umowy.

7. Warunki szczególne świadczenia Usługi i zawarcia Umowy mogą być określone w

odrębnych regulaminach lub warunkach promocji.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Aktywacja Usługi jest dokonywana przez INSPIRE Paulina Sawa po zawarciu Umowy.

2. Usługa jest udostępniana Użytkownikowi przez Okres Dostępu zgodny z Pakietem jaki

Użytkownik nabył.

3. Aktualne informacje dotyczące wystąpienia szczególnych zagrożeń związanych z

korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, funkcjonalnościach treści

cyfrowych oraz środkach ich ochrony są dostępne w Serwisie. 

4. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania dostępu do sieci Internet. Opłaty za Usługę

nie obejmują kosztów transmisji danych w sieci Internet związanych z korzystaniem z

Usługi, które Użytkownik ponosi zgodnie z taryfą operatora, z usług którego korzysta.

5. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie za pomocą sprawnego Sprzętu,

spełniającego wymagania techniczne, w tym w zakresie interoperacyjności treści

cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem określone poniżej:

5.1. W przypadku wszystkich urządzeń:

a) połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej

przepustowości minimum 2 megabitów na sekundę dla Materiałów Audiowizualnych

w jakości 576p oraz co najmniej 25 megabitów na sekundę dla Materiałów

Audiowizualnych w jakości Full HD

b) powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania

Materiałów Audiowizualnych,

c) korzystanie ze strony www.inspirepaulina.pl

d) korzystanie z oficjalnego i legalnego oprogramowania urządzenia.

e) zainstalowanie aktualnych sterowników karty graficznej Sprzętu dostarczonych

przez producenta.

f) wyłączenie oprogramowania blokującego reklamy.

5.2. W przypadku strony www.inspirepaulina.pl

a) korzystanie z przeglądarki Google Chrome 80 lub nowszej, Mozilla Firefox 74.0 lub

nowszej, Safari 10.15 lub nowszej, Opera 67.0 lub nowszej.

b) włączenie JavaScript w przeglądarce internetowej;

c) Usługa nie jest dostępna dla systemów operacyjnych uruchamianych na tej samej

platformie sprzętowej i systemowej za pomocą maszyny wirtualnej (np. VMware

Workstation, Java Virtual Machine, Microsoft Virtual PC itp.);

6. Obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzenie, czy posiadany przez niego Sprzęt spełnia

wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie przed skorzystaniem z Usługi.

7. INSPIRE Paulina Sawa nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi w przypadku, gdy Sprzęt

Użytkownika nie spełnia wymogów technicznych określonych w niniejszym

Regulaminie. `

8. Korzystanie z Usługi związane jest z zainstalowaniem i korzystaniem z plików

„cookies” (krótki plik tekstowy zapisywany na Sprzęcie, i odczytywany przez serwer

sieciowy) lub podobnych technologii. Warunkiem działania „Cookies” lub podobnych

technologii jest ich akceptacja przez przeglądarkę, z której korzysta Użytkownik oraz

nieusuwanie ich z Urządzenia w czasie korzystania z Usługi. Możliwość korzystania z

niektórych rodzajów plików „cookies” lub podobnych technologii jest niezbędna dla

prawidłowego działania Usługi. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z

„cookies” lub podobnych technologii znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej w

Serwisie.

9. INSPIRE Paulina Sawa wykorzystuje w Serwisie systemy statystyczne umożliwiające

dopasowanie Materiałów Audiowizualnych w oparciu o ich kategorie oraz preferencje

Użytkowników.

V. OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z USŁUGI I SERWISU

1. Mogą wystąpić krótkotrwałe, trwające nie dłużej niż 5 godzin miesięcznie, przerwy w

możliwości dostępu do Usługi, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac

konserwacyjnych i/lub technicznych. W przypadku przerw w możliwości dostępu do

Usługi, trwających dłużej niż te określone w zdaniu poprzedzającym, INSPIRE Paulina Sawa

dołoży wszelkich starań, aby umożliwić korzystanie z Usługi w najkrótszym możliwym

czasie.

2. INSPIRE Paulina Sawa zastrzega, że Usługa dostępna jest z wykorzystaniem teleinformatycznej

transmisji danych, w trakcie której mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą

INSPIRE Paulina Sawa, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość

korzystania z Usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna

jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

3. Materiały Audiowizualne stanowią utwory podlegające ochronie zgodnie z przepisami

obowiązującego prawa. INSPIRE Paulina Sawa stosuje systemy autoryzacji oraz szyfrowania

Materiałów Audiowizualnych. Użytkownik uprawniony jest do korzystania

z Materiałów Audiowizualnych jedynie do własnego użytku osobistego. Użytkownik

nie jest uprawniony do publicznego ani komercyjnego udostępniania Materiałów

Audiowizualnych lub ich elementów w jakiejkolwiek formie.

4. Użytkownik zobowiązuje się nie przechowywać, nie powielać, nie rozpowszechniać,

nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować,

nie oferować do sprzedaży ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w

Serwisie INSPIRE Paulina Sawa lub uzyskanych za jego pośrednictwem (o ile nie jest to wyraźnie

dozwolone w niniejszym Regulaminie), ani nie tworzyć utworów zależnych na bazie

takich treści.

5. Użytkownik zobowiązuje się również:

5.1.nie obchodzić, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie osłabiać ani

nie blokować żadnych zabezpieczeń treści w Serwisie INSPIRE, nie używać

programów typu „robot”, „spider” czy „scraper” ani innych automatycznych

środków uzyskania dostępu do Serwisu INSPIRE ;

5.2.nie dekompilować, nie stosować inżynierii wstecznej lub demontażu

oprogramowania bądź innych produktów albo procesów dostępnych za

pośrednictwem Serwisu INSPIRE

5.3.nie wprowadzać żadnych kodów lub produktów, nie modyfikować w żaden sposób

treści w Serwisie INSPIRE;

5.4.ani nie wykorzystywać żadnych metod wyodrębniania, eksploracji czy gromadzenia

danych.

5.5.ani w żaden inny, nie opisany powyżej, sposób ingerować w Materiały

Audiowizualne dostępne w Serwisie

6. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie pobierać, nie zamieszczać, nie wysyłać pocztą

elektroniczną, nie przekazywać ani nie wysyłać w inny sposób żadnych materiałów, 

które mogłyby zakłócić, zablokować czy ograniczyć usługi oprogramowania lub

sprzętu komputerowego czy też sprzętu telekomunikacyjnego powiązanego z Serwisem

INSPIRE, takich jak wirusy lub inne kody, pliki bądź programy komputerowe.

7. Zakazane jest wykorzystanie Serwisu z naruszeniem prawa, w tym umieszczenie w

Serwisie jakichkolwiek treści lub materiałów naruszających prawo i Regulamin.

8. Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązany jest stosować odpowiednie środki

ostrożności, tak aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do Materiałów

Audiowizualnych.

9. Ograniczenie możliwości korzystania z Usługi może nastąpić w przypadku próby

korzystania z Usługi jednocześnie na kilku Sprzętach. W przypadku wystąpienia takich

zdarzeń Użytkownik powinien skontaktować się z INSPIRE Paulina Sawa.

10. Udostępnianie wybranych Materiałów Audiowizualnych w Serwisie może zostać

ograniczone z uwagi na potrzebę zapewnienia przez INSPIRE Paulina Sawa odpowiedniej jakości

świadczenia Usługi.

11. INSPIRE Paulina Sawa ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi lub wypowiedzenie Umowy

ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Usługi lub

Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, po

uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie

wyznaczonego terminu.

VI. PŁATNOŚCI

1. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego wnoszenia Opłat za Usługę.

2. Wysokość Opłaty za Pakiet jest określona w jego opisie w Serwisie, w Umowie lub w

Cenniku i dostępna jest przed złożeniem Zamówienia.

3. Opłata za Usługę dokonywana jest w formie elektronicznej, w sposób wybrany przez

Użytkownika, spośród dostępnych sposobów płatności wskazanych w Serwisie.

4. Forma płatności zależy od sposobu złożenia Zamówienia lub rodzaju Usługi.

Informacja o akceptowalnych sposobach płatności za dany Materiał lub Pakiet dostępna

jest w jego opisie w Serwisie przed złożeniem Zamówienia.

5. W przypadku Pakietów, Użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia Opłaty

miesięcznie z góry, chyba że inaczej zastrzeżono w Umowie.

6. Na życzenie Użytkownika, INSPIRE Paulina Sawa wystawi fakturę VAT Użytkownikowi.

Warunkiem otrzymania faktury VAT jest konieczność zaznaczenia tej opcji przy

Zamówieniu. Faktura VAT zostanie wystawiona po uprzednim przekazaniu przez niego

jego wszystkich danych niezbędnych do wystawienia takiej faktury VAT.

7. Opłaty są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie ze

stawką określoną obowiązującymi przepisami prawa.

8. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego

przez INSPIRE Paulina Sawa.

VII. HASŁA I DOSTĘP DO KONTA

1. Właściciel Konta ma dostęp do swojego konta i sprawuje nad nim kontrolę, jest

odpowiedzialny za wszelką aktywność na tym koncie, a także ma dostęp do Urządzeń, 

które są używane do uzyskiwania dostępu do Usługi i sprawuje nad nimi kontrolę. Aby

zapewnić sobie kontrolę nad kontem oraz zapobiec przejęciu konta (np. historii

oglądania) przez nieuprawnione osoby, Właściciel Konta powinien sprawować kontrolę

nad Urządzeniami, które są używane do uzyskiwania dostępu do Serwisu INSPIRE Paulina Sawa,

oraz nie ujawniać nikomu hasła ani szczegółów dotyczących wybranej Metody

Płatności.

2. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację i poprawność przekazanych

INSPIRE Paulina Sawa informacji dotyczących jego konta.

3. INSPIRE Paulina Sawa zastrzega sobie prawo do likwidacji lub zawieszenia konta Użytkownika,

gdy wymagają tego względy ochrony Użytkownika, INSPIRE Paulina Sawa. lub jej

partnerów przed skutkami kradzieży tożsamości lub innych nieuczciwych działań.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, Właściciel Konta zostanie

poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz.

1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Usługi, o

której mowa w niniejszym Regulaminie.

3. Klient ma zawsze dostęp do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub

usunięcia z naszej bazy.

4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w

dokumencie Polityka prywatności Serwisu pod adresem

https://inspirepaulina/polityka-prywatnosci

5. INSPIRE Paulina Sawa oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Użytkowników

Serwisu INSPIRE i dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. INSPIRE Paulina Sawa odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie

określonym postanowieniami Regulaminu, Umowy.

2. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez INSPIRE Paulina Sawa nie powodują

okoliczności niezależne od INSPIRE Paulina Sawa takich jak np.:

a) niesprawność Sprzętu należącego do Użytkownika,

b) ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet lub

c) inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające z korzystania z Usługi w sposób

sprzeczny z Umową, Regulaminem lub zakłócenia spowodowane zaniechaniami

Użytkownika. 

X. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy uprawnia Użytkownika będącego osobą

fizyczną do odstąpienia od Umowy (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) w sytuacji, gdy Umowa była zawarta na

odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

2. Użytkownik będący osobą fizyczną, może odstąpić od Umowy dotyczącej Usługi

w terminie 14 dni od jej zawarcia o ile nie rozpoczął korzystania z Serwisu INSPIRE Paulina Sawa.

3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika będącego osobą fizyczną z prawa

odstąpienia od Umowy, w/w Użytkownik` otrzyma zwrot uiszczonej opłaty.

4. Odstąpienia od Umowy Użytkownik będący osobą fizyczną dokonuje przez przesłanie

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres

INSPIRE Paulina Sawa  

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia

30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w przypadku, gdy spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika będącego osobą fizyczną

przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie

prawa odstąpienia od Umowy.

6. Ze względu na naturę Usług świadczonych „na żądanie”, w przypadku Umowy zawartej

na odległość lub poza lokalem, INSPIRE Paulina Sawa \ świadczy Usługę po otrzymaniu od

Użytkownika będącego osobą fizyczną wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia

przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę

składane jest przy Zamówieniu.

XI. REKLAMACJE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez INSPIRE Paulina Sawa lub

nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi, Użytkownik ma

prawo złożyć reklamację.

2. Reklamacja powinna być złożona do Centrum Obsługi Użytkownika pisemnie lub

drogą elektroniczną na adres: info@inspirepaulina.pl

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko, adres e-mail, którego reklamacja dotyczy lub numer identyfikacyjny,

jeśli został nadany Użytkownikowi przez INSPIRE Paulina Sawa

b) określenie przedmiotu reklamacji oraz okresu będącego przedmiotem reklamacji,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy

Użytkownik żąda ich zapłaty;

e) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej

należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności, w przypadku,

gdy Użytkownik żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności,

4. Reklamacja może być złożona w terminie 3 miesięcy od ostatniego dnia, w którym

Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana lub opłata została 

nieprawidłowo naliczona. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się

bez rozpoznania.

5. INSPIRE Paulina Sawa udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, w terminie 30

dni od dnia jej wniesienia.

6. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia,

uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

7. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku bieżącego regulowania

przez Użytkownik Opłat należnych INSPIRE Paulina Sawa z tytułu korzystania z Usługi.

8. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w

przypadku konsumenta w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym.

9. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego dochodzenia roszczeń przez

konsumentów określane są odrębnie w przepisach lub dokumentach powołujących

instytucje prowadzące taką działalność lub wydanych przez nie aktach wewnętrznych.

XII. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Materiały Audiowizualne podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz

danych.

2. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do Materiałów Audiowizualnych

dysponuje Administrator tj. INSPIRE Paulina Sawa z siedzibą w Warszawie.

3. Utrwalanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez

Użytkownika w Materiały Audiowizualne, która byłaby sprzeczna z prawem lub

postanowieniami Regulaminu Serwisu INSPIRE Paulina Sawa jest zabroniona.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin może podlegać zmianom, w przypadku zmiany prawa lub warunków

świadczenia Usługi. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości

Użytkowników w formie, w której zawarto Umowę oraz poprzez ich opublikowanie w

Serwisie, w tym pod adresem https://inspirepaulina.pl/regulamin.pdf . W przypadku

gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu jest uprawniony do

wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie później niż w

terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego

prawa.

3. INSPIRE Paulina Sawa dokłada należytej staranności by chronić prywatność i dane osobowe

Użytkowników oraz podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo korzystania z

Serwisu oraz usprawniające korzystanie z Serwisu, ale nie ma możliwości całkowitego

wyeliminowania wszystkich zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, w

tym ryzyka sprzecznej z prawem ingerencji osób nieuprawnionych.

4. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.04.2020 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

INSPIRE Paulina Sawa ul. Książkowa 52b, 03-134 Warszawa.

Ja …………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy

obejmującej……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………… …………………………………………………….……

– Data zawarcia Umowy ………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko ………………….………………………………………………………….

– Adres e-mail / login ………………….……………………………………………………..

– Adres ………………….……………………………………………………………………

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………………

– Data……………………………………………………………………………………………