Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie ze strony internetowej inspirepaulina.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności („Polityka Prywatności”).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej Inspirepaulina.pl

Administratorem Strony i danych osobowych jest Inspire Paulina Sawa-Oponowicz, zwany dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: info@inspirepaulina.pl

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce, a każdego Użytkownika Strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności.

DEFINICJE

„Administrator” – Inspire Paulina Sawa-Oponowicz, ul. Ksiązkowa 52b, 03-134 Warszawa NIP 5242415061, 

„Użytkownik” – każdy podmiot korzystający ze strony internetowej www.inspirepaulina.pl,

„Strona” – strona internetowa www.inspirepaulina.pl,

“Fanpage” – strona https://www.facebook.com/inspirepaulina której administratorem na platformie Facebook jest Paulina Sawa

„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – bezpłatna usługa świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. marketingu produktów i usług własnych lub polecanych przez Administratora,

„Umowa usługi Newsletter”  lub „Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnej usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć checkboxy, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną,

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Na gruncie RODO każdemu Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia związane z ochroną danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownik może w każdej chwili zgłosić się do Administratora z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na jego temat posiada oraz w jakich celach je przetwarza.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Przekazane dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi czy umowy;
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
 • udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego;
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi;
 • przechowywania nieopłaconych zamówień;
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO;
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów;
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Facebook Pixel;
 • wykorzystywania cookies;
 • zarządzanie stroną internetową, grupami i stronami Administratora na innych platformach;
 • zamieszczenia komentarzy;
 • zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora;
 • badania satysfakcji z oferowanych usług;

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów oraz:

 • przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
 • przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Administrator niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania tych danych.

FORMULARZE

Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy:

 1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail – pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania Newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką Prywatności.
 2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do  info@inspirepaulina.pl. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 3. Formularz systemu Mailer .umożliwiający pozostawienie komentarzy. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Wszelkie pozostałe dane podajesz dobrowolnie.

USŁUGA NEWSLETTER

Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.

W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, nazwisko, adres e-mail).

W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

 • Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. Double opt-in),
 • Zaakceptowania niniejszej Polityki Prywatności,
 • Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu wysyłki Newslettera,
 • Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 • Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).

Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia Umowy Newsletter.

Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie Umowy Newsletter.

Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili kliknięcia linku aktywacyjnego. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora.

W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

KOMENTARZE

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników oraz osób wypowiadających się na platformie. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treści przedstawione na Stronie nie stanowią nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z Administratorem, gdyż tylko dogłębna analiza sytuacji faktycznej danego przypadku pozwala Inspire Paulina Sawa-Oponowicz. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowanych na jej podstawie.

Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Inspire Paulina Sawa-Oponowicz. Autorzy nie wyrażają zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie w całości lub części bez jej wyraźnej, uprzedniej zgody.